PC Monitor

  • UHD280 DP REAL4K 재은이

    71.1cm(28형) / 와이드(16:9) / 일반시야각 / 3840 x 2160(4K UHD) / 0.16mm / 1(GTG)㎳ / 350㏅ / 1,000:1 / 1,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / HDMI 2.0 / DP포트 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / Free Sync / 스피커 / 헤드폰 아웃 / 틸트 / 100 x 100mm / 고정종횡비 지원 / 크로마서브샘플링

  • UHD285 REAL4K

    71.1cm(28형) / 와이드(16:9) / TN / 일반시야각 / 3840 x 2160(4K UHD) / 1㎳ / 300㏅ / 1,000:1 / 1,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / 틸트 / 스피커 / PIP / PBP / 강화유리 / 전문가용 / HDMI x3 / DisplayPort / 32W / 0.4W / 100 x 100mm

ADDRESS / 서울시 용산구 원효로 19길 27 1~2층 TEL / 070-7775-0491 FAX / 02-702-0493 E-MAIL / wasabi0085@gmail.com