PC Monitor

 • UHD430 REAL4K HDMI 2.0 Slim 게이밍 재은이 HDR DUAL DP i20

  108cm(43형) / 와이드(16:9) / AH-IPS / 광시야각 / 3840 x 2160(4K UHD) / 0.2451mm / 5㎳ / 400㏅ / 1,200:1 / 1,000,000:1 / LED 방식 / 120Hz / HDMI 2.0 x 3EA / DP 1.4 x 2EA / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 조준선 표시 / 스피커 / PIP / PBP / HDCP 지원 / 200 x 200mm / 크로마서브샘플링 / HDR

 • UHD430 REAL4K HDMI 2.0 Slim 재은이 HDR DP

  108cm(43형) / 와이드(16:9) / AH-IPS / 광시야각 / 3840 x 2160(4K UHD) / 0.2451mm / 5㎳ / 400㏅ / 1,200:1 / 1,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / HDMI 2.0 x 3EA / DP 1.4 x 2EA / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 스피커 / PIP / PBP / SPDIF 지원 / HDCP 지원 / 200 x 200mm / 크로마서브샘플링 / HDR

 • UHD430 REAL4K HDMI 2.0 Slim 재은이 HDR

  108cm(43형) / 와이드(16:9) / AH-IPS / 광시야각 / 3840 x 2160(4K UHD) / 0.2451mm / 5㎳ / 400㏅ / 1,200:1 / 1,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / HDMI / HDMI 2.0 / DP포트 / D-SUB / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / Free Sync / 스피커 / PIP / PBP / 헤드폰 아웃 / SPDIF 지원 / 200 x 200mm / HDR 지원

 • UHD430 REAL4K HDMI 2.0 재은이 HDR

  108cm(43형) / 와이드(16:9) / AH-IPS / 광시야각 / 3840 x 2160(UHD 4K) / 0.245mm / 5㎳ / 400㏅ / 1,200:1 / 1,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / HDMI / DP포트 / D-SUB / 플리커 프리 / 스피커 / PIP / PBP / USB허브 / HDMI 2.0 지원 / SPDIF 지원 / HDCP 지원 / HDR 지원 / 78W / 0.5W

 • UHD430 REAL4K HDMI 2.0

  108cm(43형) / 와이드(16:9) / AH-IPS / 광시야각 / 3840 x 2160(UHD 4K) / 0.245mm / 5㎳ / 400㏅ / 1,200:1 / 1,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / 화질개선 칩 / 스피커 / USB허브 / PIP / PBP / HDMI x4 / D-SUB / DP포트 / 200 x 200mm / 플리커 프리 / USB3.0 x3 / HDMI 2.0 / DP v1.2

ADDRESS / 서울시 용산구 원효로 19길 27 1~2층 TEL / 070-7775-0491 FAX / 02-702-0493 E-MAIL / wasabi0085@gmail.com