UHD480 REAL4K HDMI 2.0 재은이

121cm(48형) / 와이드(16:9) / PVA / 광시야각 / 3840 x 2160(UHD 4K) / 5(GTG)㎳ / 350㏅ / 5.000:1 / 5.000.000:1 / LED 방식 / 60Hz / HDMI / DP포트 / D-SUB / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지 / 스피커 / PIP / PBP / HDMI2.0지원 / 화질개선 칩 / 400 x 400mm / 80W / 0.5W / HDMI 2.0 포트지원

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
ADDRESS / 서울시 용산구 새창로45길 30, 사이버빌딩 203호 TEL / 070-7775-0491 FAX / 02-702-0493 E-MAIL / bakbankim@gmail.com